کیک هرچی که باشه فرقی نمیکنه باید یک جعبه خوب داشته باشه!