تیم ملک مقوا درکنار نمایندگان فروش در همایش مدیران الماسی بهمن ۹۷ سیتی سنتر اصفهان

[]